22.11.2012
Hiipivät lohikäärmeet ry, säännöt

I Perusta

1 § Hiipivät lohikäärmeet ry on seura, jonka tarkoituksena on vaalia ja tehdä tunnetuksi Tung-suvun taijiquan-perinnettä sekä edistää lajin harrastusta ja siinä kehittymistä.
2 § Seura toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan piirissä ja sen kotipaikka on Espoo.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää harjoituksia, näytöksiä, kursseja, opinto- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä pitää yhteyttä muihin lajin harrastajiin kotimaassa ja ulkomailla.
4 § Osa tapahtumista voidaan järjestää pienryhmille, esimerkiksi opiskelutilanteen, sukupuolen, iän tai harrastuneisuuden tason perusteella.
5 § Hallitusta kutsutaan jäljempänä lohikäärmeneuvostoksi tai neuvostoksi, sen puheenjohtajaa suurlohikäärmeeksi, varapuheenjohtajaa varakäärmeeksi ja seuran kokouksia lohikäärmekäräjiksi tai käräjiksi. Ylioppilaskunnalla tarkoitetaan jäljempänä Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa.

II Jäsenet ja maksut

6 § Seuran jäseniä ovat tiikerilohikäärmeet, hiljaiset lohikäärmeet, kannattajalohikäärmeet ja kunnialohikäärmeet.
7 § Tiikerilohikäärmeiden tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä, hiljaisten lohikäärmeiden kiinnostuneita seuran toiminnasta, kannattajalohikäärmeiden halukkaita tukemaan seuran toimintaa ja kunnialohikäärmeiden erityisen ansioituneita seuran toiminnassa tai seuran edustaman lajin piirissä.
8 § Kunnialohikäärmeeksi hyväksytään annetuista äänistä yhdeksän kymmenesosan enemmistön lohikäärmekäräjillä saaneet, ei kuitenkaan tiikerilohikäärmeitä. Muut jäsenet hyväksyy lohikäärmeneuvosto, ja heidän jäsenyytensä alkaa, kun liittymismaksu on maksettu.
9 § Jäseniltä voidaan kunnialohikäärmeitä lukuun ottamatta periä jäsenryhmittäin liittymis-, jäsen- ja kausimaksuja; jäsenmaksu kerran ja kausimaksut kahdesti vuodessa. Yhteisöiltä ja säätiöiltä ei peritä kausimaksuja, sen sijaan niiltä voidaan periä korkeammat liittymis- ja jäsenmaksut kuin henkilöjäseniltä. Maksuista päättää lohikäärmeneuvosto. Tiikerilohikäärmeiden maksujen korotukset on vahvistettava lohikäärmekäräjillä.
10 § Lohikäärmeneuvosto voi myöntää jäseniltä perittävistä maksuista alennusta sosiaalisin perustein ja seuraa hyödyttäneen toiminnan ansiosta sekä kausimaksuista vähäisen toimintaan osallistumisen perusteella.

III Normaalitoiminta

11 § Lohikäärmekäräjät kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen käräjiä julkaisemalla kutsu seuran Internet-sivuilla ja lähettämällä kutsusta maininta seuran sähköpostilistalle.
12 § Syyskäräjät pidetään aikaisintaan lokakuun ja viimeistään joulukuun 15. päivänä sekä kevätkäräjät aikaisintaan tammikuun ja viimeistään maaliskuun 15. päivänä.
13 § Syyskäräjillä valitaan suurlohikäärme, muut lohikäärmeneuvoston jäsenet ja toiminnantarkastajat, kevätkäräjillä vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
14 § Vain tiikerilohikäärmeillä on oikeus äänestää lohikäärmekäräjillä.
15 § Lohikäärmeneuvostoon kuuluu suurlohikäärme sekä vähintään kaksi ja enintään neljä muuta jäsentä. Neuvoston toimikausi on kalenterivuosi.
16 § Suurlohikäärme valitaan syyskäräjillä. Lohikäärmeneuvosto valitsee keskuudestaan varakäärmeen hoitamaan suurlohikäärmeen tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
17 § Lohikäärmeneuvosto on päätösvaltainen kolmipäisenä.
18 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varalle.
19 § Seuran nimen kirjoittaa suurlohikäärme tai lohikäärmeneuvoston oikeuttama neuvoston jäsen, seuran jäsen tai toimihenkilö.
20 § Lohikäärmeneuvosto voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa yli vuoden ajan.

IV Epätavalliset asiat

21 § Lohikäärmeneuvosto voi erottaa jäsenen tai sulkea hänet enintään puolen vuoden ajaksi toiminnan ulkopuolelle, mikäli jäsen ei täytä jäsenyysehtoja, on toiminut seuran tarkoituksen, tavoitteiden tai päätösten vastaisesti, on käyttäytynyt seuran piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti taikka aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa seuralle, seuran tai sen edustaman lajin maineelle tai muille jäsenille. Jäsen voidaan sulkea kaiken muun toiminnan paitsi lohikäärmekäräjien ulkopuolelle, ja päätös astuu voimaan välittömästi.
22 § Jäsen, joka on lohikäärmeneuvoston päätöksellä erotettu tai suljettu toiminnan ulkopuolelle, voi vaatia asian ratkaisemista lohikäärmekäräjillä, ei kuitenkaan silloin kun perusteena on seuralle kuuluvan maksun laiminlyönti tai jäsenkelpoisuuden puuttuminen. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti neljän viikon kuluessa siitä, kun neuvoston päätös on julkistettu.
23 § Jos erottamisesta tai kurinpitotoimesta äänestettäessä menevät annetut äänet tasan, päätökseksi tulee lievempi vaihtoehto.
24 § Milloin jäsenillä on oikeus saada vaatimansa asia käsiteltäväksi lohikäärmekäräjille, sen on tultava käsittelyyn viipymättä, viimeistään neljän viikon kuluttua vaatimuksen jättämisestä.
25 § Kolmen äänioikeutetun läsnäolijan vaatimuksesta lykätään lohikäärmekäräjillä määräenemmistön vaativa ja aiemmin lykkäämätön asia seuraaville käräjille, vähintään kahden viikon päähän.
26 § Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.

Hiipivät lohikäärmeet on hyväksytty AYY:n (TKY:n) yhdistysluetteloon TKY:n edustajiston kokouksessa 15.5.2003.